Prémiová autoškola se skutečným zážitkem

Sledujte nás YouTube Instagram Facebook

Obchodní podmínky a bezpečnostní pravidla

Čtěte naše obchodní podmínky…

Čl. I Definování účastníků právního vztahu

Provozovatelem je Přijďte se projet s.r.o., se sídlem Radiměř 461, 569 07, IČ 08783756, DIČ CZ08783756.

 1. Účastníkem je osoba, která se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře na těchto stánkách nebo jiným způsobem a jeho účast bude Provozovatelem potvrzena.
 2. Pravidla uvedené v těchto podmínkách se týkají všech akcí, pořádaných provozovatelem, není-li uvedeno jinak.

Čl. II Účastnický poplatek

 1. Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na náš účet.

Čl. III Storno platby

 1. Zaplacený účastnický poplatek se nevrací, účastník je však kdykoli oprávněn převést svoji účast na jinou osobu.
 2. V případě, že bude akce zrušena ze strany provozovatele, zavazuje se provozovatel bez zbytečného odkladu uspořádat akci náhradní a to v nejbližším možném termínu.

Čl. IV Odpovědnost provozovatele a účastníků

 1. Účastník se zavazuje respektovat pokyny organizátorů akce a jimi pověřených osob.

Čl. V. Předpoklady bezpečné účasti

 1. Účastník výslovně prohlašuje, že je mu více než 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům a jeho schopnost k řízení motocyklů není omezena. Účastník výslovně prohlašuje, že je zcela zdráv a netrpí žádnou nemocí, která by mohla snížit jeho schopnost k bezpečné účasti na akci.
 2. Účastník výslovně prohlašuje, že nezamlčel pořadateli žádné rozhodné skutečnosti, které by mohli mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 3. Netrpí žádným onemocněním ani nepožívá žádné léky, které by v důsledku mohli mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 4. Účastník výslovně prohlašuje, že Provozovateli nezamlčel žádné skutečnosti, které mohou mít za následek vznik škody.

Čl. VI. Ochrana osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem: Přijďte se projet s.r.o., se sídlem Radiměř 461, 569 07, IČ 08783756 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a také pro fotografie, audio a audiovizuální nahrávky pořízené během akce pořádané Provozovatelem, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále také souhlasím s použitím fotografií, audio a audiovizuálních nahrávek mé osoby pořízených během akce Provozovatele pro použití na webovém portálu www.prijdteseprojet.cz a na facebookových stránkách provozovatele a pro propagaci budoucích akcí Provozovatele.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němužbyly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Čl. VII. Bezpečnostní pravidla akce

Účastník je povinen dodržovat tyto zásady jízdy:

 1. Účastník se zúčastňuje jízdy na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku nastalé při takovéto jízdě. Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy. Účastník plně odpovídá za škody jím způsobené.
 2. Jízda probíhá na veřejné komunikaci a v některých případech mimo veřejnou komunikaci.
 3. Pokud se účastník účastní na vlastním motocyklu, nesmí z něj unikat žádné kapaliny a musí mít řádně nahuštěné pneumatiky. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřipustit vozidlo nebo účastníka k jízdě po dráze anebo účastníka bez náhrady z jízdy vyloučit. Řízení motocyklu pod vlivem alkoholu je přísně zakázáno. Každý účastník akce je povinen podrobit se na vyzvání pořadatele orientační dechové zkoušce. Pokud bude dechovou zkouškou zjištěno, že účastník akce je pod vlivem alkoholu, bude účastník akce z akce okamžitě vyloučen bez nároku na vrácení startovného.
 4. Účastník smí na dráhu vjíždět a z ní vyjíždět jen na místech k tomu určených. Je povinen dbát pokynů pracovníků zajišťujících provoz na závodní dráze a jet po dráze pouze ve směru hodinových ručiček rychlostí max. 90 km/h. Otáčení a couvání je zakázáno. Při poruše nebo havárii musí účastník odstavit vozidlo na krajnici a vyčkat příjezdu odtahového vozidla. Zastavení či stání na dráze je zakázáno, stejně jako vlečení vozidel. Účastník nesmí vytvořit na dráze překážku provozu.
 5. Účastník je povinen přizpůsobit jízdu po závodní dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu vozidla, stavu závodní dráhy a aktuálním klimatickým podmínkám. Pro jízdu na dráze dále přiměřeně platí následující ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích v platném znění (pravidla silničního provozu): § 5 odst. 1 písm. a), b), § 5 odst. 2 písm. a) až e), § 6 odst. 1 písm. a), 2, 3 (základní povinnosti řidiče), § 9 odst. 5 (zákaz bočního sezení na motocyklu), § 11 odst. 2, § 12 odst. 3, 5 a 7 (způsob jízdy), § 16 (objíždění), § 17 odst. 2, 3 (předjíždění), § 19 odst. 1 (vzdálenost mezi vozidly), § 23 odst. 1, 3 (vjíždění na dráhu), § 26 odst. 1, 2, § 27 odst. 1 písm. a), b), e), n) a r) (zákaz zastavení a stání), § 30 (znamení o změně směru jízdy), § 36 odst. 2 (opuštění dráhy při závadě), § 45 odst. 1 (překážka provozu), § 47 odst. 1,2,3 a 4 (dopravní nehody).
 6. Zahájení jízdy bude signalizováno pokynem pořadatelské služby. Ukončení jízdy bude signalizováno na výjezdu z dráhy pořadatelskou službou červeným praporem a účastník jízdy je povinen ihned dráhu opustit.
 7. Každý účastník akce je povinen dodržovat základní pravidla pohybu na dráze:
  – Při nájezdu na závodní dráhu neohrozit ostatní jezdce na dráze. Jezdec, který najíždí na závodní dráhu, se musí přesvědčit, že se po dráze neblíží jiní jezdci a pokud ano, musí si počínat tak, aby jim nezkřížil stopu nebo je jinak donutil neočekávaně měnit směr a rychlost jízdy.
  – Při opouštění závodní dráhy a vjezdu do boxů signalizovat zdvižením levé paže svůj úmysl opustit závodní dráhu jezdcům jedoucím za ním. Při tom je nesmí ohrozit neočekávanou změnou směru jízdy nebo bezdůvodným zpomalením. Na dráze si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních jezdců, kteří se pohybují po závodní dráze. Zejména neměnit bezdůvodně směr jízdy, neočekávaně zpomalovat nebo zastavovat na dráze, otáčet se a pohybovat se do protisměru a to ani v případě, že opustil dráhu v místě, kde by bylo otáčení vozidla a návrat na dráhu možné.
 8. Vždy dodržovat pokyny osob vykonávajících funkci pořadatele, a to po celou dobu pobytu ve sportovním areálu závodního okruhu.
 9. Každý účastník akce se akce účastní na vlastní nebezpečí a nese odpovědnost za škody způsobené motocykly ve svém užívání nebo vlastnictví. Účastník se vzdává nároku na náhradu škod vzniklých v průběhu akce, a to ze strany pořadatele, personálu okruhu, lékařského personálu, majitele závodní dráhy, sponzorů, poskytovatelů služeb a jiných osob, které se podílí na organizaci akcí, kromě škod vzniklých na životě a zdraví, které by byly zapříčiněny porušením zákonných povinností výše zmíněnými osobami nebo jejich zaměstnanci. Toto vyloučení odpovědnosti vstupuje v platnost okamžikem vyjádření souhlasu s pravidly účasti při elektronickém odeslání přihlášky na akci nebo při přihlášení přímo na místě.
 10. Každý účastník se musí na akci řádně přihlásit prostřednictvím přihlášky. Pořadatel přihlášku účastníka na akci potvrdí, pokud účastník uhradí včas do tří (3) dnů od odeslání přihlášky a řádně startovné a pokud jsou na akci, na kterou se účastník přihlásil, volná místa.
 11. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za krádež motocyklu, poškození motocyklu nebo jeho příslušenství a dílů, krádeže nebo poškození majetku jezdců a týmů vzniklého v průběhu akce. Pořadatel neručí za věci a majetek, který si účastník akce přiveze s sebou do místa konání akce.

V případě, že nastane, nezávisle na vůli pořadatele, okolnost bránící pořadateli v pořádání akce, je pořadatel oprávněn akci odvolat či přerušit a nelze vyžadovat vrácení startovného.

Tato pravidla účasti na akci a všeobecné podmínky účasti vstupují v platnost 1.11.2021. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla změnit nebo doplnit, ale musí o tom všechny účastníky akcí informovat. V případě, že účastník nesouhlasí se změnami v pravidlech, které pořadatel provedl až poté, co se účastník na akci přihlásil, má účastník akce právo zrušit svoji přihlášku na akci a požadovat vrácení již uhrazeného startovného. Pořadatel akce je povinen v takovém případě startovné bez zbytečného prodlení vrátit.

Sdílejte stránku

© Motoškola Přijďte se projet s.r.o. | všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby